พันธกิจ วิสัยทัศน์ กรมสุขภาพจิต

พันธกิจ วิสัยทัศน์ กรมสุขภาพจิต


:: วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต ::
กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ

  :: พันธกิจกรมสุขภาพจิต ::
1. เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี
2. ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาบริการและวิชาการสุขภาพจิตให้มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย
4. สร้างกลไกในการพัฒนางานสุขภาพจิตให้มีประสิทธิภาพ

  :: ค่านิยมกรมสุขภาพจิต ::
"M E N T A L"
M - Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ หมายถึง การมีจิตใจพร้อมให้บริการและมีจิตสาธารณะในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการโดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม


E - Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค หมายถึง การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และ การปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค ถูกต้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ


N - Network สัมพันธ์เครือข่าย หมายถึง การพัฒนาเครือข่าย ประสานความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับเครือข่าย ด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง เรียนรู้รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จและ มีความสุข


T - Teamwork ทำงานเป็นทีม หมายถึง การทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี การผนึกสายสัมพันธ์ การประสานใจ และกาย บนพื้นฐานของการแบ่งปันความรัก ความเข้าใจ การให้อภัย และ การมีส่วนร่วม


A - Accountability โปร่งใสตรวจสอบได้ หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ และ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นบรรทัดฐาน


L - Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หมายถึง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของบุคลากร ทีมงานและองค์กร ในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ