วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต


โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต


- ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- การดำเนินงานมติส่งเสริม ป้องกัน ด้านสุขภาพจิต
- ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกับเครือข่ายและเขตสุขภาพ
- กับการคิดวิเคราะห์ ข้อมูลด้านสุขภาพจิต และวางแผนการดำเนินงานผ่านแผนงาน โครงการ
- ความรู้เกี่ยวกับระบาดวิทยาเบื้องต้น
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)           
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์